THÔNG TƯ 02/2011/TT- QUY ĐỊNH HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH SỐ 119/2007/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 7 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THUỐC LÁ

Từ ngày 14/3/2011, Thông tư số 02/2011/TT-BCT quy định hướng dẫn Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của Chính Phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá chính thức có hiệu lực thi hành, thay thế cho Thông tư số 14/2008/TT-BCT ngày 25/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Công thương.

FILE DINH KEM

© Tổng công ty Khánh Việt | 2015Đăng Nhập

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lê Tiến Anh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt