Một số nội dung sắp có hiệu lực pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty

LĨNH VỰC THỨC ĂN CHĂN NUÔI: Bổ sung danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam.
Thông tư số 01/2017/TT-BNNPTNT ngày 16/01/2017 của Bộ NN&PTNT bổ sung chất “Cysteamine” vào Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2017.
Như vậy, tổng số hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam hiện nay gồm 28 chất (22 chất theo Thông tư số 28/2014/TT-BNNPTNT + 5 chất theo Thông tư số 42/2015/TT-BNNPTNT + 1 chất theo Thông tư số 01/2017/TT-BNNPTNT)
 
LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG: Ban hành Biểu phí bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng.
Ngày 26/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 329/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2017, theo đó biểu phí bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng được quy định cụ thể tại:
  • Phụ lục 7. Biểu phí bảo hiểm, phụ phí bảo hiểm, mức khấu trừ bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng
  • Phụ lục 8. Biểu phí bảo hiểm, mức khấu trừ bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng
  • Phụ lục 9. Biểu phí bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường
 
LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG: Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (thay thế cho Nghị định số 179/2013/NĐ-CP) đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2017.
Mức phạt tiền tại Chương II của Nghị định là mức phạt tiền áp dụng đối với hành vi vi phạm của cá nhân, nếu hành vi vi phạm là của tổ chức thì áp dụng mức phạt tiền bằng 02 lần mức phạt tiền này.
 
LĨNH VỰC TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC: Thay đổi tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước
Theo Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thuốc lá điếu chuyển từ nhóm “Những doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, cổ phần hoá Nhà nước nắm giữ từ 65% đến dưới 75% tổng số cổ phần” sang nhóm “Những doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, cổ phần hoá Nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ”.
Ngoài ra, đối với những doanh nghiệp đã được phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới giai đoạn 2016-2020 mà chưa được phê duyệt phương án cổ phần hoá thì cấp có thẩm quyền căn cứ tiêu chí phân loại tại Phụ lục I của Quyết định này để điều chỉnh lại tỷ lệ cổ phần Nhà nước nắm giữ khi xây dựng Phương án cổ phần hoá.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2017 và thay thế Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg ngày 18/06/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

CÁC TIN KHÁC

© Tổng công ty Khánh Việt | 2015Đăng Nhập

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lê Tiến Anh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt