Quy định thẩm quyền và thủ tục xử lý kỷ luật trong tổ chức Công đoàn

THẨM QUYỀN VÀ THỦ TỤC XỬ LÝ KỶ LUẬT TRONG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 493/QĐ-TLĐ ngày 09 tháng 3 năm 2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)
 
Ngày 09/03/2017, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Quyết định số 493/QĐ-TLĐ về Quy định thẩm quyền và thủ tục xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn, bao gồm các nội dung chính sau:
 
I. Thứ nhất về đối tượng thuộc phạm vi xử lý tại Quy định bao gồm:
1. Là cán bộ vi phạm trong quá trình đảm nhiệm, nhưng sau khi chuyển công tác, nghỉ việc hoặc nghỉ hưu mới phát hiện vi phạm vẫn phải xem xét, kết luận; nếu vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật thì phải tiến hành kỷ luật theo đúng quy định của Công đoàn, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những nội dung nêu trong Quy định này.
2. Đối với cán bộ công đoàn chuyên trách không giữ chức vụ hoặc giữ chức vụ bổ nhiệm nếu vi phạm kỷ luật thì thực hiện theo Luật Cán bộ công chức hoặc Luật Viên chức.
3. Đối với viên chức (hợp đồng lao động) thuộc các đơn vị sự nghiệp, đơn vị kinh tế của công đoàn thực hiện theo Luật Viên chức và các quy định của Nhà nước về xử lý kỷ luật.
 
II. Thứ hai về thời hạn xử lý kỷ luật
Thời hạn xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn là tối đa 02 tháng từ khi phát hiện hành vi vi phạm đến khi có quyết định xử lý kỷ luật; trường hợp vụ việc có những tình tiết phức tạp có thể kéo dài nhưng không quá 04 tháng. Sau 12 tháng, từ ngày có quyết định kỷ luật hoặc quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật, nếu cán bộ không tái phạm hoặc không có vi phạm mới đến mức phải xử lý kỷ luật thì quyết định kỷ luật đương nhiên chấm dứt hiệu lực.
 
III. Thứ ba về nguyên tắc xử lý kỷ luật
Việc xem xét quyết định kỷ luật hoặc đề nghị kỷ luật phải được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín; việc tính phiếu áp dụng theo phương pháp cộng dồn. Tổ chức công đoàn có thẩm quyền ký quyết định kỷ luật, phải kịp thời công bố hoặc ủy quyền cho cấp dưới công bố, chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Cán bộ công đoàn tham gia giữ chức vụ nhiều cấp công đoàn nếu vi phạm thì ngoài việc kiểm điểm ở nơi sinh hoạt, công tác còn phải kiểm điểm ở công đoàn cấp mình giữ chức vụ vi phạm và do công đoàn cấp trên trực tiếp cao nhất quyết định kỷ luật…
 
VI. Hồ sơ xử lý kỷ luật
Hồ sơ gồm: Bản tự kiểm điểm, trích ngang sơ yếu lý lịch của tập thể, cá nhân vi phạm, biên bản cuộc họp kiểm điểm và các tài liệu khác có liên quan. Hồ sơ được giao văn phòng ủy ban kiểm tra công đoàn cấp quyết định kỷ luật lưu giữ, nếu không có văn phòng ủy ban kiểm tra thì công đoàn cùng cấp lưu giữ.
 
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

CÁC TIN KHÁC

© Tổng công ty Khánh Việt | 2015Đăng Nhập

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lê Tiến Anh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt