Quốc Hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015

Ngày 20/6/2017, Quốc Hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015. Luật sửa đổi bổ sung sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018. Như vậy, căn cứ Nghị quyết số 144/2016/QH13 ngày 29/6/2016 của Quốc Hội với nội dung lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật Hình sự năm 2015 từ ngày 01/7/2016 đến ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự có hiệu lực thi hành, Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi bổ sung năm 2017) sẽ chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018.

Theo đó, cá nhân hoặc pháp nhân thương mại sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi thực hiện một số hành vi vi phạm quy định trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cụ thể như sau:
•    Tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp (Điều 214 BLHS) và tội gian lận bảo hiểm y tế (Điều 215 BLHS): Áp dụng truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cá nhân phạm tội với mức hình phạt cao nhất đến 10 năm tù giam. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng; cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.
•    Tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (Điều 216 BLHS): Áp dụng truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cả cá nhân và pháp nhân thương mại thực hiện hành vi phạm tội được mô tả như sau:
“Người nào có nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động mà gian dối hoặc bằng thủ đoạn khác để không đóng hoặc không đóng đầy đủ theo quy định từ 06 tháng trở lên thuộc một trong những trường hợp sau đây, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm”.
 
Căn cứ vào mức độ vi phạm, mức hình phạt quy định cụ thể như sau:
 

Nhóm hành vi
Hình phạt (đối với cá nhân phạm tội)
Hình phạt (đối với pháp nhân thương mại phạm tội)
  • Trốn đóng bảo hiểm từ 50.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng;
  • Trốn đóng bảo hiểm cho từ 10 người đến dưới 50 người lao động.
Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.
Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng.
  • Phạm tội 02 lần trở lên;
  • Trốn đóng bảo hiểm từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;
  • Trốn đóng bảo hiểm cho từ 50 người đến dưới 200 người;
  • Không đóng số tiền bảo hiểm đã thu hoặc đã khấu trừ của người lao động quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản 1 Điều 216.
Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
Phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng.
  • Trốn đóng bảo hiểm 1.000.000.000 đồng trở lên;
  • Trốn đóng bảo hiểm cho 200 người trở lên;
  • Không đóng số tiền bảo hiểm đã thu hoặc đã khấu trừ của người lao động quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 2 Điều 216.
Phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.
Phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng.
 
Ngoài ra, người phạm tội là cá nhân còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng; cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.
 
Việc pháp nhân thương mại chịu trách nhiệm hình sự không loại trừ trách nhiệm hình sự của cá nhân có liên quan (Điều 75 BLHS).

CÁC TIN KHÁC

© Tổng công ty Khánh Việt | 2015Đăng Nhập

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lê Tiến Anh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt