Một số điểm nổi bật trong Công văn số 154/TANDTC-PC về hướng dẫn xử lý hành vi tàng trữ, vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu trong nội địa

Liên quan đến việc thi hành khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 41/2014/QH14 của Quốc hội xử lý hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu trong nội địa được xác định là “thuốc lá điếu nhập lậu” - là hàng cấm theo quy định tại khoản 40 và khoản 41 Điều 1 tại Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 (sau đây gọi tắt là Luật số 12/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua ngày 20/6/2017), Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Để hiểu đúng, áp dụng đúng và thống nhất quy định của pháp luật trong việc xử lý các hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu trong nội đia, ngày 25/7/2017, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Công văn số 154/TANDTC-PC (sau đây gọi tắt là Công văn số 154) về hướng dẫn xử lý hành vi tàng trữ, vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu trong nội địa. Công văn 154 có một số điểm lưu ý nổi bật sau:
 
Thứ nhất: Kể từ ngày 01-7-2015 (ngày Luật Đầu tư năm 2014 có hiệu lực thi hành) đến ngày 01/01/2018, không xác định thuốc lá điếu nhập lậu là hàng cấm và không xử lý hình sự đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu trong nội địa theo quy định tại Điều 155 của Bộ luật Hình sự số 15/1999/QH10.
 
Thứ hai: Kể từ 0 giờ 00 phút 01/7/2015 đến 0 giờ 00 phút ngày 01/01/2018, không xử lý về hình sự đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu trong nội địa. Trường hợp vụ án đang trong giai đoạn xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm, xét xử giám đốc thẩm hoặc tái thẩm thì căn cứ vào từng trường hợp cụ thể theo Bộ luật Tố tụng Hình sự 2003 và 2015, Bộ luật Hình sự 1999 để xem xét đình chỉ vụ án hoặc tuyên bị cáo vô tội, đình chỉ vụ án.
 
Thứ ba: Kể từ 0 giờ 00 phút 01/01/2018, việc xử lý về hình sự đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu trong nội địa được thực hiện theo quy định của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điếu theo Luật số 12/2017/QH14.
 

CÁC TIN KHÁC

© Tổng công ty Khánh Việt | 2015Đăng Nhập

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lê Tiến Anh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt