Danh mục hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại

Ngày 10/8/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 94/2017/NĐ-CP về hàng hoá, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại. Theo đó, độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại là các hoạt động thương mại chỉ do cơ quan nhà nước có quyền thực hiện hoặc các tổ chức, cá nhân được nhà nước giao thực hiện.

Nghị định cũng quy định hoạt động nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà vào Việt Nam (trừ trường hợp nhập khẩu để kinh doanh bán hàng miễn thuế) là 01 trong 20 hoạt động thương mại thực hiện độc quyền nhà nước. Hiện nay, hoạt động này đang do Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (VINATABA) thực hiện theo cơ chế thương mại nhà nước quy định tại Thông tư số 37/2013/TT-BCT ngày 30/12/2013 của Bộ Công Thương quy định nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà.

Cơ chế sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hàng hoá, dịch vụ, địa bàn thuộc danh mục độc quyền nhà nước được quy định như sau:

 -  Hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thuộc Danh mục được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trên cơ sở xem xét yêu cầu quản lý nhà nước do bộ, cơ quan ngang bộ hoặc Ủy ban nhân dân các tỉnh đề xuất hoặc theo đề nghị bằng văn bản thể hiện nhu cầu và khả năng tham gia của doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế vào các hoạt động thương mại đối với các hàng hóa, dịch vụ độc quyền nhà nước thuộc Danh mục.

 -  Bộ, cơ quan ngang bộ có trách nhiệm xem xét các đề nghị của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế để đánh giá khả năng của doanh nghiệp trong việc đáp ứng các điều kiện đầu tư kinh doanh, các điều kiện đảm bảo an ninh, quốc phòng, lợi ích quốc gia và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

 -  Bộ Công Thương chịu trách nhiệm tiếp nhận, tổng hợp các đề xuất, và phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan xem xét, đánh giá các đề xuất, báo cáo Chính phủ quyết định việc sửa đổi, bổ sung Danh mục.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2017.

Download nghị định

CÁC TIN KHÁC

© Tổng công ty Khánh Việt | 2015Đăng Nhập

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lê Tiến Anh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt