Thông tư số 21/2017/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hoá từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may

 

Ngày 23/10/2017, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 21/2017/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hoá từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may: QCVN 01 2017/BCT, trong đó có các điểm đáng lưu ý sau:

1. Giới hạn về hàm lượng formaldehyt:
Sản phẩm dệt may cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi: Tối đa 30 mg/kg
Sản phẩm dệt may tiếp xúc trực tiếp với da: Tối đa 75 mg/kg
Sản phẩm dệt may không tiếp xúc trực tiếp với da: Tối đa 300 mg/kg
 
2. Giới hạn về hàm lượng các amin thơm chuyển hoá từ thuốc nhuộm azo:
Hàm lượng mỗi amin thơm không được vượt quá 30 mg/kg
 
3. Công bố hợp quy:
Các sản phẩm dệt may trước khi đưa ra tiêu thụ trên thị trường Việt Nam phải được công bố hợp quy và gắn dấu hợp quy. Việc công bố hợp quy được thực hiện tại Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2018.
© Tổng công ty Khánh Việt | 2015Đăng Nhập

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lê Tiến Anh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt