THÔNG TƯ 61/2011/TT-BNNPTNT NGÀY 12/9/2011 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ LĨNH VỰC THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Từ ngày 13/3/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chính thức áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi QCVN 01-77:2011/BNNPTNT và QCVN 01-78:2011/BNNPTNT, ban hành theo Thông tư số 61/2011/TT-BNNPTNT ngày 12/9/2011. Cụ thể, QCVN 01-77:2011/BNNPTNT quy định về các điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với loại hình cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại; QCVN 01-78:2011/BNNPTNT quy định về các chỉ tiêu vệ sinh an toàn và mức giới hạn tối đa cho phép đối với thức ăn chăn nuôi.

Download file

DANH MỤC NỘI DUNG

© Tổng công ty Khánh Việt | 2015Đăng Nhập

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lê Tiến Anh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt