Nghị định 04/2012/NĐ-CP về việc sửa đổi, bỏ sung điều 5 của NĐ 79/2007/NĐ-CP của CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

 Download tại đây

DANH MỤC NỘI DUNG

© Tổng công ty Khánh Việt | 2015Đăng Nhập

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lê Tiến Anh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt