Công ty cổ phần Đông Á thông báo về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2009

Công ty Cổ phần Đông Á trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2009 như sau

Tên tổ chức phát hành        : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Á
Địa chỉ trụ sở chính             : Đường Nguyễn Xiển, Phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang, Khánh Hòa
Số điện thoại                        : (84-058) 3831610-3834348    
Fax                                       : (84-058) 3831610 - 3831957
Cổ phiếu phát hành                 
- Tên cổ phiếu           : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đông Á
- Loại cổ phiếu          : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá                 : 10.000 đồng
- Số lượng phát hành : 480.000 cổ phiếu. (Bốn trăm tám mươi nghìn cổ phiếu)
Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2009 với tỷ lệ là 40% mệnh giá
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 480.000 cổ phiếu
- Giá trị cổ phiếu phát hành: 4.800.000.000 đồng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 40% mệnh giá tương ứng với tỷ lệ phát hành là 10 : 4 (nghĩa là tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng thì cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 04 cổ phiếu mới). Số cổ phiếu được nhận sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn (nếu có) khi thực hiện chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu được Đại hội đồng cổ đông công ty thống nhất để Công đoàn Công ty mua lại làm cổ phiếu thưởng cho CB-CNV theo giá bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phần). Số tiền này cổ đông sẽ được trả bằng tiền mặt.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 101 cổ phiếu DAP tại ngày chốt danh sách, theo tỷ lệ thực hiện quyền thì cổ đông A nhận được là (101*4)/10 = 40,4 cổ phiếu. Số cổ tức bằng cổ phiếu thực nhận là 40 cổ phiếu và số cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,4 cổ phiếu, tương đương với 4.000 đồng.  Số tiền này sẽ được trả lại cho cổ đông A.
- Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/11/2010
Ngày đăng ký cuối cùng: 04/11/2010.
Thi gian thực hiện : Ngày 24/11/2010
Địa điểm thực hiện:
         - Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
         - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán liên hệ làm thủ tục ghi nhận và đổi sổ cổ đông tại trụ sở Công ty Cổ phần Đông Á,
         Người liên lạc: Bà Mai Tú Uyên – ĐT: 3831610 – 0914.103020
         Địa chỉ: Đường Nguyễn Xiển, Phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang, Khánh Hòa
         Thời gian: Từ ngày 24/11/2010  đến 14/12/2010
         Hồ sơ cần xuất trình: Chứng minh nhân dân, sổ cổ phần.
         Trân trọng thông báo đến Quý cổ đông./.

TIN LIÊN QUAN

DANH MỤC NỘI DUNG

TIN KHUYẾN MÃI

© Tổng công ty Khánh Việt | 2015Đăng Nhập

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lê Tiến Anh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt