Phê duyệt giá trị phần vốn Nhà nước Công ty TNHH MTV Tân Khánh An tại thời điểm chuyển đổi thành công ty CP bao bì Tân Khánh An; …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.