Quyết định phê duyệt báo cáo tài chính; phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2015 của Công ty Mẹ – Tổng Công ty khánh Việt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.