Quy chế giám sát tài chính; đánh giá hiệu quả hoạt động đối với công ty TNHH MTV do Tổng công ty Khánh Việt làm chủ sở hữu và DN có vốn của TCT Khánh Việt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.