Quy chế trích lập; quản lý Quỹ tiền lương; thù lao ; tiền thưởng đối với Kiểm soát viên; Người đại diện vốn

🕘 20 Tháng Chín, 2018