Đại sứ thương hiệu thanh niên Khatoco – Mùa 2 – 2020