BAN LÃNH ĐẠO

TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Ông Lê Tiến Anh

Chủ tịch HĐTV

Ông Hoàng Đình Doanh

Thành viên HĐTV

Ông Phan Quang Huy

Thành viên HĐTV

Ông Trần Minh Quang

Thành viên HĐTV

BAN ĐIỀU HÀNH

Ông Phan Quang Huy

Tổng giám đốc

Ông Cáp Hồng Nguyên

Phó Tổng giám đốc

Ông Đào Đông Phong

Kế toán trưởng

BAN KIỂM SOÁT

Ông Nguyễn Duy Vũ

Kiểm soát viên