BAN LÃNH ĐẠO

TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Ban lãnh đạo

Ông Trần Minh Quang

PHỤ TRÁCH HĐTV

Ban lãnh đạo

Ông Nguyễn Duy Vũ

Thành viên HĐTV

Ban lãnh đạo

Ông Hoàng Đình Doanh

Thành viên HĐTV

BAN ĐIỀU HÀNH

Ban lãnh đạo

Ông Cáp Hồng Nguyên

Phó Tổng giám đốc

Ban lãnh đạo

Ông Đào Đông Phong

Kế toán trưởng

BAN KIỂM SOÁT

Ban lãnh đạo

Ông Hứa Văn Nam

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Ban lãnh đạo

Ông Trương Thông

KIỂM SOÁT VIÊN