Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 & 03 năm gần nhất