Báo cáo tài chính công ty TNHH MTV Đầu tư & kinh doanh BĐS Khatoco năm 2020