Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 – Công ty CP bao bì Tân Khánh An