Phê duyệt Báo cáo tài chính; phân phối lợi nhuận; trích lập các quỹ công ty TNHH MTV Đầu tư & kinh doanh BĐS Khatoco năm 2017