Phê duyệt Báo cáo tài chính; phân phối lợi nhuận; trích lập các quỹ công ty TNHH MTV Tân Khánh An năm 2017