Phê duyệt Báo cáo tài chính; phân phối lợi nhuận; trích lập các quỹ công ty TNHH Thương mại Khatoco năm 2017