Biên bản họp đại hội cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần bao bì Tân Khánh An