Chế độ trợ cấp khó khăn đột xuất và hỗ trợ người lao động nghỉ hưu; nghỉ việc