Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Trân trọng giới thiệu Tài liệu Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 “Về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người việt nam gắn với khát vọng xây dựng tỉnh khánh hòa trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030“.

Nền văn hóa Việt Nam, với sự quan tâm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, luôn gìn giữ được cốt cách và bản sắc dân tộc, đồng thời mở rộng hướng đến tính khoa học, tiến bộ và đặc biệt coi trọng vị trí trung tâm của con người. Tài liệu này phản ánh quan điểm sâu sắc của Người về vai trò của văn hóa trong đấu tranh cách mạng và sự phát triển của quốc gia.

Được biên soạn dựa trên Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, tài liệu này là kết quả của sự nỗ lực không ngừng nhằm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Với mục tiêu góp phần vào sự thắng lợi của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết số 09-NQ/TW về phát triển tỉnh Khánh Hòa, tài liệu này không chỉ giới hạn trong phạm vi giáo dục chính trị cho Đảng viên mà còn lan tỏa rộng rãi trong nhân dân.