Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

Tài liệu Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tỉnh Khánh Hòa tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” là một tài liệu đặc biệt quan trọng và kịp thời trong bối cảnh hiện đại của cách mạng Việt Nam. Tài liệu này được biên soạn với mục đích nhấn mạnh và khẳng định tầm quan trọng của cán bộ và đảng viên trong sự thành công của cách mạng, theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”.

Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, coi đó là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Tài liệu này không chỉ là sự tiếp nối tinh thần Kết luận số 01-KL/TW và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, mà còn là hướng dẫn cụ thể và sâu sắc về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tỉnh Khánh Hòa.

Tài liệu này không chỉ dành cho sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, mà còn được tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, nhằm tạo động lực và sức mạnh trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng và các nghị quyết khác liên quan.