Giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2017 cho Tổng công ty Khánh Việt