Nghị quyết đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất năm 2018 thành lập Công ty Cổ phần bao bì Tân Khánh An