Nghị quyết Kế hoạch đầu tư năm 2017 Tổng công ty Khánh Việt