Phê duyệt giá trị phần vốn Nhà nước Công ty TNHH MTV Tân Khánh An tại thời điểm chuyển đổi thành công ty CP bao bì Tân Khánh An; …