Phê duyệt phương án cổ phần hóa công ty TNHH MTV Tân Khánh An