Quyết định bổ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng thành viên đối với ông Trần Minh Quang