Quyết định phê duyệt báo cáo tài chính; phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2015 của Công ty Mẹ – Tổng Công ty khánh Việt