Quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm; giai đoạn 2016 – 2020