Quyết định thôi giữ chức danh Tổng giám đốc Tổng công ty Khánh Việt