Quyết định thôi kiêm nhiệm đối với người quản lý doanh nghiệp