Quyết định v/v giao chỉ tiêu đánh giá DN và nộp ngân sách NN năm 2018 đối với công ty mẹ và công ty con thuộc TCT Khánh Việt