Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa.