Tình hình cơ cấu lại; cổ phần hóa; thoái vốn DN quý 2/2018