Tình hình cơ cấu lại; cổ phần hóa; thoái vốn doanh nghiệp Quý I/2019