Tình hình đầu tư vốn (Biểu 06A), tài chính (biểu 06B), kết quả hoạt động SXKD (biểu 06C) năm 2016