Tình hình đầu tư vốn, tài chính, kết quả hoạt động SXKD năm 2020