Tình hình tài chính, kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016