Báo cáo tình hình cơ cấu lại; cổ phần hóa; thoái vốn tại doanh nghiệp quý IV năm 2018