Ban điều hành

  1. Ông Phan Quang Huy – Tổng giám đốc
  2. Ông Cáp Hồng Nguyên – Phó Tổng giám đốc
  3. Ông Đào Đông Phong – Kế toán trưởng