Hội đồng thành viên

  1. Ông Lê Tiến Anh – Chủ tịch Hội đồng Thành viên
  2. Ông Phan Quang Huy – Thành viên Hội đồng Thành viên
3. Ông Hoàng Đình Doanh – Thành viên Hội đồng Thành viên
4. Ông Trần Minh Quang – Thành viên Hội đồng Thành viên