Qui chế trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với viên chức quản lý Tổng công ty Khánh Việt