Quy chế đầu tư vốn Tổng công ty Khánh Việt vào doanh nghiệp và quản lý; sử dụng vốn; tài sản tại doanh nghiệp