Quy chế giám sát đầu tư vốn Tổng công ty Khánh Việt vào doanh nghiệp; giám sát tài chính; đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp