Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn Tổng công ty Khánh Việt đầu tư vào doang nghiệp